Μετοχικό Κεφάλαιο


Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο

4.250.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,02 η κάθε μία

Μετοχές που έχουν εκδοθεί και πληρωθεί

460.546.854 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,02 η κάθε μία