Εγγεγραμμένα Γραφεία


Εγγεγραμένο Γραφείο:

Λεωφόρος Λεμεσού, αρ. 11
2112 Λευκωσία
Κύπρος


Τομέας Ξενοδοχείων - Ελλάδα:

Γωνιά Καραγιώργη Σερβίας αρ. 3-5 και Νίκης αρ. 2
1ος όροφος
105 62 Αθήνα
Ελλάδα
 
 

Τομέας Κουραζιέρων - Ελλάδα:

Οδός Αντωνίου Αμπατιέλου, αρ. 8
185 36 Πειραιάς
Ελλάδα